Program & exhibition

Midseason'23:

Long grass, short life

'a recipe for clumping'

 

program: 13 OCT – 16 dec 2023

show: 19 – 21 APRIL 2024

location: piccardthof – piccardtlaan 2, Groningen

 

from left to right: beth wong, madeleine peccoux, silke riis, lily dollner, naomi hubert, alex murphy, jens huls. photo: ellen de haan

NEDERLANDS

ENGLISH

Als gras niet gemaaid wordt, groeit het langer en begint het samen te klonteren. Een "clump" is een "bundel", een "verzameling", een "groep". “To clump” betekent " samenbrengen". Twee weken lang zijn de kunstenaars ongemaaid gelaten, groeiend tot een kluit midden in je tuin, onder je schoen, in je bomen.

 

De groepstentoonstelling is het resultaat van harmonieus samensmelten en samenwerken binnen de gemeenschap van Piccardthof. Zeven kunstenaars begonnen als vreemden en kwamen bijeen om op een nog onbekende locatie te verblijven en nieuwe kunstwerken te maken. De collectieve aanpak werd gekenmerkt door een gedeeld verlangen naar intentionele naïviteit en radicaal positivisme. Ze stelden vragen over het begrip vrije tijd – wat betekent het om je te ontspannen, wie van ons kan zich dit voorrecht veroorloven en in welke mate? Het was niet hun bedoeling om een kritische afstand in te nemen, maar eerder om nabijheid te zoeken; door op te gaan in de omgeving, intieme boodschappen achter te laten op het prikbord, te luisteren naar het botanisch orkest, sculpturen te maken met de vogels, gezamenlijk te quilten en simpelweg vrienden te maken.

PROGRAM

OPENING       19 april 18:00 – 22:00

18.00 open

18.30 opening – clubhuis

19.15 voorlezen van brief door Jens Huls

19.30 performance Lily Dollner – startpunt clubhuis

21.45 afsluiting door de kunstenaars – clubhuis

22.00 einde

 

EXPOSITITE       20 april  11:00 – 18:00

12.30 performance Lily Dollner – startpunt clubhuis

16.30 performance Lily Dollner – startpunt clubhuis

 

                              21 april 11:00 – 18:00

rondleidingen (doorlopend) – startpunt clubhuis

12.30 performance Lily Dollner – startpunt clubhuis

16.30 performance Lily Dollner – startpunt clubhuis

LOCATIE

clubhuis atv Piccardthof: Piccardtlaan 2, Groningen

53.19206118165694, 6.5400561630723795

meer info: www.piccardthof.nl

OVER PICCARDTHOF

volkstuinvereniging Piccardthof is gelegen aan de rand van het Stadspark in de stad Groningen. Een plek met een eigen gemeenschap van levende wezens, regels en manieren van leven.

Volkstuinen hebben een rijke geschiedenis in Nederland, die teruggaat tot de 17e eeuw. Hun functie onderging verschillende veranderingen, van moestuin voor het ‘gewone volk’ tot noodzakelijk leverancier van voedsel in tijden van de Tweede Wereldoorlog - net als Piccardthof. Tegenwoordig ligt de nadruk van de tuinen op vrijetijdsbesteding.

Op Piccardthof ontmoeten de leden elkaar regelmatig tijdens werkochtenden waarbij ze gezamenlijk zorgen voor ruimtes zoals de vlindertuin of de infrastructuur.

 

Het resort wilde naar deze plek omdat het een voorbeeld is van een kleine mini-maatschappij met eigen regels. Wat is dit voor gemeenschap? Wie kan en mag er onderdeel van zijn? Hoe draag je er zorg voor? Wat zijn de (on)geschreven regels.

Vanaf het begin zijn we met open armen ontvangen en hebben vele tuineigenaren hun tuinhuisjes opengesteld voor de kunstenaars. Zo konden ze voor twee weken zich onderdompelen in deze gemeenschap.

 

OVER MIDSEASON

Midseason is een programma voor startende kunstenaars. Dit jaar werkten we samen met Into Nature, Kunsthuis SYB en Kunstpunt Groningen. Elk jaar gaat er in de zomer een open call uit voor dit programma.

 

Midseason wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Groningen, Mondriaan Fonds, Beringer Hazewinkel, Stichting Emmaplein

When grass isn’t cut, it grows taller and begins to clump together. A clump is a “bunch”, a “cluster”, a “grouping”. To clump means “to gather”. For two weeks the artists have been left uncut, growing into a clump in the middle of your garden, under your shoe, in your trees.

 

This group exhibition is the result of harmoniously merging-into and clumping-together, within the community of Piccardthof. Seven artists began as strangers, and came together for the opportunity to reside in an unfamiliar location, to build together and generate new artworks. This collective approach is marked by a shared desire for intentional naivety and radical positivism. They began to ask questions relating to the concept of leisure – what does it mean to relax, who among us can afford this privilege, and to what extent? Their intention was not to take a critical distance but rather to seek closeness: merging into the soil, leaving intimate messages on the notice board, listening to the botanical orchestra, sculpting with the birds, quilting ourselves together, and bluntly making friends.

PROGRAM

OPENING       19 april 18:00 – 22:00

18.00 open

18.30 opening – clubhouse

19.15 reading of letter by Jens Huls

19.30 performance Lily Dollner – startpoint clubhouse

21.45 finishing act by the artists – clubhouse

22.00 end

 

EXHIBITION       20 april  11:00 – 18:00

12.30 performance Lily Dollner – startpoint clubhouse

16.30 performance Lily Dollner – startpoint clubhouse

 

                              21 april 11:00 – 18:00

guided tours (ongoing) – startpoint clubhouse

12.30 performance Lily Dollner – startpoint clubhouse

16.30 performance Lily Dollner – startpoint clubhouse

LOCATION

clubhouse atv Piccardthof: Piccardtlaan 2, Groningen

53.19206118165694, 6.5400561630723795

meer info: www.piccardthof.nl

ABOUT PICCARDTHOF

Located at the edge of Stadspark in the city of Groningen, Piccardthof is a collection of allotment gardens with its own community of living beings, rules and ways of life.

Allotment gardens have a rich history in the Netherlands, going back to the 17th century. Their function underwent several changes from being known as a vegetable garden for commoners, to necessary produce providers in times of WWII – just like Piccardthof. Today, the role of the gardens has a focus on leisure activities.

At Piccardthof, the members meet regularly through social gardening events during which they take communal care of spaces such as the butterfly garden or the surrounding infrastructure.

Het resort wanted to dive into this special place because it is an example of a mini society with its own rules. What kind of community is this? What is a community? Who can be or is included? How do you take care of it? What are the (un)written rules?

From the start, we were welcomed with open arms and many garden owners opened their garden houses to the artists. This allowed them to immerse themselves in this community for a two-week period.

 

ABOUT MIDSEASON

Midseason is a program for starting artists. This year we teamed up with Into Nature, Kunsthuis SYB and Kunstpunt Groningen. Every year, there is an open call for this programme during the summer.

 

Midseason is made possible by: Gemeente Groningen, Mondriaan Fonds, Beringer Hazewinkel, Emmaplein Foundation

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen