S04E01: “What do you think an aquarium is made for, is it just a container for the soul?”

 

clara saito, eva susova, noha ramadan

WORK PERIOD 01.02 – 26.02 2021 | SHOW { t.b.a. }

"Monday Feb 1st we checked in clara, eva and noha at our HQ.  We wish them a nice stay during these uncertain times!"

ENG

 

The first week of the work period started on February 1st 2021. Clara, Eva and Noha are working from our HQ at Westerkade 5 in Groningen towards their group show {still to be announced}.

 

SOUNDTRACK & PUBLICATION

Every episode needs a soundtrack. This episode Juliette Lizotte will create the music of S04E01.

 

We are very excited that we will publish our first book {bilingual and branded with an ISBN number}.

With texts written by Iulia-Irina Aionesi who we asked to talk to the artists about their methods, inspirations and their projects at the resort. The publication will be presented at the opening and will be available for online purchase.

NL

 

De eerste week van de werkperiode is begonnen op 1 februari 2021. Clara, Eva en Noha werken vanuit ons HQ aan de Westerkade 5 in Groningen aan hun groepsshow {deze zal nog worden aangekondigd}.

 

SOUNDTRACK & PUBLICATIE

Elke aflevering heeft een soundtrack nodig. Deze episode zal Juliette Lizotte de muziek van S04E01 verzorgen.

 

We zijn erg blij met het feit dat we ons eerste  boek {tweetalig en voorzien van een ISBN-nummer}  zelf gaan uitgeven tijdens deze episode.

De tekst is geschreven door Iulia-Irina Aionesi. We vroegen haar om met de kunstenaars in gesprek te gaan over hun werkwijze, inspiraties en projecten in het resort. De publicatie zal worden gepresenteerd tijdens de opening en zal online te koop zijn.

THE ARTISTS

EVA SUSOVA (1986) obtained her MA in Fine Arts at Sandberg Institute, her BA in Choreography at the SNDO at Amsterdam University of Arts. She works as an artist, a choreographer, a performer, and an educator.

Her work investigates the politics of the body, movement, voice- the corporeality, through the production of experiences. These experiences often allude to imaginative and speculative fiction. Her research centers around the female voice and the creation of ecosystems. Her work is necessarily and consciously in a dialogical practice with the intersectional feminist discourse.

EVA SUSOVA is a co-founder of Jacuzzi, an artist-run space at the crossroads of performance, visual arts, and time-based media in Amsterdam.

 

 

CLARA SAITO (1988) is a performance artist based in Amsterdam. Her BA in Dance and Choreography (School for New Dance Development, Amsterdam, 2014) is congruent with her interest in performance as a tool to explore and expand the limits of the self and its possibilities to enact effective changes in the world.

 

Her work, in combination with her life experiences became the base for her reflections on anarchism, practices of freedom and sustainable ways for living and creating. In her most recent works she puts in relation three of her main characters, Kurt Dickriot, Lady Dada and a confused version of Clara Saito. These characters have been performing solo and together since 2014.

She has been active since 2017 in the Amsterdam-run dance space Jacuzzi

 

 

NOHA RAMADAN's (1979) (they/her) artistic work starts with the body and manifests as text, performance and moving image, often with a clear drive to destabilise formal logic and allow subjects to appear as suggestive and poetic traits.

She is inspired by open and improvisational forms which privilege emergence, play and sensation over semiotics, as well as in the potential of working in close proximity with others. Her current body of work ‘all our weapons’ is a long-term research into power and ritual within artistic communities.

 

Noha is a co-founder of Jacuzzi, an artist-run space at the crossroads of performance, visual arts, and time-based media in Amsterdam. They graduated from Das Choreography in 2017 and are a mentor and teacher at the School for New Dance Development and the Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam.

 

 

 

about iulia

Iulia-Irina Aionesi recently graduated from Arts, Culture and Media (RUG/University of Groningen), specializing in Theatre Criticism and Analysis. Her interest lies mainly in contemporary art practices and their intersection with ecology, public space and mobilities, but also topics surrounding more-than-human perspectives, intersectional climate justice, cultural anthropology, ritual decolonization and dance theory. Her research is focused on the practice of site-adaptive performances, through mobilities, interactivity and witnessing. By reinforcing these potentialities, Iulia is exploring the affordances of collaborative, co-creative and interdisciplinary practices.

 

about juliette

Jujulove aka Juliette Lizotte is a video maker, designer and DJ based in Amsterdam. Her current research focuses on witches as ecofeminist key figures. Learning from the subversive character of the witch: marginal, powerful and disruptive, with an unsettling relation to nature, Juliette invokes the powers of witches, their spell casting and their engagement with unconventional knowledges to empower bodies and minds.

DE KUNSTENAARS

EVA SUSOVA (1986) behaalde haar MA in Fine Arts aan het Sandberg Institute, haar BA in Choreography aan de SNDO aan de Amsterdam University of Arts. Ze werkt als kunstenaar, choreograaf, performer en docent.

Haar werk onderzoekt de werking van het lichaam, beweging, stem - de lichamelijkheid, door het produceren van ervaringen. Deze ervaringen verwijzen vaak naar fantasierijke en speculatieve fictie. Haar onderzoek draait om de vrouwenstem en het creëren van ecosystemen. Haar werk is noodzakelijkerwijs en bewust in een dialogische praktijk met het intersectionele feministische discours.

EVA SUSOVA is medeoprichter van Jacuzzi, een door kunstenaars gerunde ruimte op het snijvlak van performance, beeldende kunst en time-based media in Amsterdam.

 

 

CLARA SAITO (1988) is een performance kunstenaar gevestigd in Amsterdam. Haar BA in Dans en Choreografie (School voor Nieuwe Dansontwikkeling, Amsterdam, 2014) is overeenstemmend met haar interesse in performance als instrument om de grenzen van het zelf en de mogelijkheden om effectieve veranderingen in de wereld te bewerkstelligen, te verkennen en te verleggen.

 

Haar werk, in combinatie met haar levenservaringen, werden de basis voor haar reflecties over anarchisme, vrijheid en duurzame manieren om te leven en te creëren. In haar meest recente werken zet ze drie van haar hoofdpersonages tegenover elkaar, Kurt Dickriot, Lady Dada en een verwarde versie van Clara Saito. Deze personages treden sinds 2014 solo en samen op.

Ze is sinds 2017 actief in de Amsterdam gerunde dansruimte Jacuzzi.

 

 

 NOHA RAMADANs (1979) (zij / haar) artistieke werk begint bij het lichaam en manifesteert zich als tekst, performance en bewegend beeld, vaak met een duidelijke drive om formele logica te destabiliseren en onderwerpen te laten ontstaan als suggestieve en poëtische eigenschappen.

Ze is geïnspireerd door open en geïmproviseerde vormen die opkomst, spel en sensatie voorrang geven boven semiotiek, maar ook door het potentieel om dicht bij anderen te werken. Haar huidige oeuvre ‘al onze wapens’ is een langdurig onderzoek naar macht en ritueel binnen artistieke gemeenschappen.

 

Noha is mede-oprichter van Jacuzzi, een door kunstenaars gerunde ruimte op het kruispunt van performance, beeldende kunst en op tijd gebaseerde media in Amsterdam. Ze studeerden in 2017 af aan Das Choreography en zijn mentor en docent aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling en de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam.

 

 

 

over iulia

Iulia-Irina Aionesi is onlangs afgestudeerd aan de opleiding Kunst, Cultuur en Media (RUG/Universiteit Groningen), met als afstudeerrichting Theatre Criticism and Analysis. Haar interesse gaat vooral uit naar hedendaagse kunstpraktijken en hun raakvlak met ecologie, publieke ruimte en mobiliteit, maar ook naar onderwerpen rond meer-dan-menselijke perspectieven, klimaatrechtvaardigheid, culturele antropologie, rituele dekolonisatie en danstheorie. Haar onderzoek richt zich op de praktijk van site-adaptive performances, door middel van mobiliteit, interactiviteit en waarneming. Door deze mogelijkheden te versterken, onderzoekt Iulia de mogelijkheden van collaboratieve, co-creatieve en interdisciplinaire praktijken.

 

over juliette

Jujulove aka Juliette Lizotte is een videomaker, ontwerper en DJ gevestigd in Amsterdam. Haar huidige onderzoek richt zich op heksen als ecofeministische sleutelfiguren. Lerend van het subversieve karakter van de heks: marginaal, krachtig en ontwrichtend, met een verontrustende relatie tot de natuur, roept Juliette de krachten van heksen, hun toverspreuken en hun betrokkenheid bij onconventionele kennis in om lichaam en geest te versterken.

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen, Academie Minerva, Kunstraad Groningen, NNT + Club Guy & Roni